ZAMAN KAYBINA SON! Etkileşimli Uzaktan
Eğitim Sistemi
tsk
Bilgi Almak İçin Formu Doldurun!
Yapının Size Sağladığı Avantajlar
 • Eğitimi dört duvar arasından çıkartın:

  Mekan ve zamandan bağımsız, çok daha fazla kullanıcıya, daha işlevsel eğitim ve motivasyonel eğitim.

 • Tek noktadan tüm dünyaya:

  Tüm dünyadaki potansiyel kursiyerlerinize daha donanımlı bir şekilde ulaşım.

 • Düşük maliyet:

  Esnek altyapısı ile diğer yöntemlere ve rakip uygulamalara göre kuruma özel ve daha ekonomik olması.

 • Zaman kaybına son:

  E-Learning uygulamaları UX standartlarına göre sunulacağından kursiyerler açısında ciddi zaman kayıplarının önlenmesi.

%100 Güvenli ve
Hızlı Altyapı
 • Kuruluma özel dedike sunucu üzerinden yayın ve kayıt saklama.
 • Tüm Cihaz ve Platformlarla Uyumlu
 • Maksimum etkileşim
 • Kaliteli Video Çıktısı
 • Düşük Video Gecikmesi
 • Daha Geniş Kitlelere Ulaşın
 • Operasyonel Maliyetlerinizi Düşürün
 • Doğrudan İletişim
Neden Biz?
 • Tamamen yerli imkanlarla ortaya konmuş bir yazılımdır. Geliştirilebilir, ölçeklenebilir ve modüler yapısı ile sistem entegrasyonlarına açıktır.

 • Hem sunucu hem de uygulama alanı tarafımızca tasarlanıp geliştirilmiştir. Piyasadaki tüm diğer ürünler yurtdışı kaynaklı olup altyapı ve yazılım hizmetlerini yurtdışında temin etmektedir.

 • Sunucu hizmetini dış kaynaklı değildir. Data trafikleri göz önüne alınarak farklı coğrafyalarda konumlandırılan veri merkezlerinin tüm yönetimi ve yazılımları bize aittir.

 • A dan Z ye tüm sistemi yerli olan ve hiçbir firmadan ek hizmet alınmadan oluşturulmuş çekirdek bir sistemdir. Tüm yazılım ve sunucu kodları tarafımıza aittir.

 • Beyaz tahta, Canlı Yayın, Web Televizyonu, Video arşivi ile baştan sona tüm ihtiyaçları karşılayacak anahtar teslim çözümler sunar.

 • Kurumsal anlaşmalarda firmanıza ait tüm sistemlere (mobil uygulama, güvenlik, lokal yazılım, LMS gibi) entegrasyonlara imkan tanır.

Kişisel Verilerin Korunması

BİLGİLENDİRME

Tarafınızca paylaşılan veriler Edupro sitesi içerisinde bulunan projelere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.

Kullanıcı, işbu Kişisel Verilerin Edupro ve iş ortakları Proje sahibi firmalar tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini açıkça kabul eder.

Kullanıcı paylaştığı tüm kişisel verilerin Bilgilendirme metni uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlandığı şekilde işlenmesini ve üçüncü kişilere aktarılmasını kabul eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. TANIMLAR
 1. Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 4. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 5. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 7. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 8. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 9. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 10. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 11. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 1. AMAÇ

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak; üyelerimiz, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Kişisel verilerin korunması kapsamında müşterilerin anayasal temel hak ve hürriyetleri gözetilerek politikamızın uygulanması temel ilkemizdir. Bu bağlamda kişisel verilerini paylaşan kişiler hakkında özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşme gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarına başvurma haklarının korunmasına önem vererek güncel mevzuata uygun tüm tedbirleri almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 1. KAPSAM

Kullanıcılarımız, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 1. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır,

 1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 1. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 1. KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızca, çalışanlarımızın verisi dışındaki veriler işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

 1. ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 1. CİHAZLARINIZ ÜZERİNDEN TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden sizlere sunduğumuz hizmetler kapsamında satın alma alışkanlıklarınıza, ilgilendiğiniz projelerde konum, tür, fiyata ilişkin arama tercihlerinize, internet sitemizi ziyaret etme ve mobil uygulamamızı kullanma sıklığınıza, finansal planlamalarınıza, elektronik posta açma ve tıklama sıklığınıza dair verileri ve ayrıca çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirdiğiniz görüşmelere ilişkin kayıtları cihazlarınız üzerinden toplamaktayız.

 1. İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM AMAÇLARIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

Çalışan’a ait kişisel veriler; işbu Politika dışında İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

 1. ÜYELİK KAPSAMINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden kullanıcılardan isim, soy isim, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta adresi bilgileri toplanmaktadır.

Üyelik kapsamındaki kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’nın 9. maddesi kapsamındadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZANIN ARANMADIĞI İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNE AKTARIMI

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.III. ve 7.VIII. maddelerinde yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 1. HİZMETLERİMİZİN SAĞLANMASI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ AMAÇLARIYLA KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, kullanıcı ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda iş birliği yaptığımız hizmet sağlayıcıların ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KURUM VE KURULUŞLAR

Kişisel veriler;

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK AKTARILMASINA İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER
 1. TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verileri korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 1. İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizi korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR SAKLANMASI

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER
 1. TEKNİK TEDBİRLER
 1. İDARİ TEDBİRLER
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Kişisel verilerin;

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER
 1. KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İFŞASI DURUMUNDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

 1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Barış Mah. Belediye Cad. No:30 Ginza Lavinya Park A Blok Kat:2 D:6-7-8-9-10-11 Beylikdüzü-İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. BAŞVURUNUN CEVAPLANDIRILMA SÜRESİ

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

 1. BAŞVURUYU REDDETME HAKKIMIZ

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 1. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

İşbu Politika’nın 11.II.A. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NA OLAN ŞİKÂYET HAKKI

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 1. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

 1. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. değişiklik yapılan şartları web sitesinde yayınlayarak yeni bir etkin tarih göstergesi ile bu Şartlar ve Koşulları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Yürürlük Tarihi: 01.04.2018

(i) Bu politika, Web Sitesinde Müşterinin kaydettiği tarihte veya başka eylemler gerçekleştirirken (istek gönderirken veya gönderim için abone olmakla) yürürlüğe girer;

(ii) Geliştiriciler için hizmetler için ödeme şartları ayrı sözleşmeler/anlaşmalarla belirlenir.

 1. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Kullanıcı bu tür erişimin kurtarma imkânı olmadan Kişisel Hesabınıza erişmesi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı, daha önce kullandığı e-posta adresini kullanıcı ve belirlenen kimlik verilerinin bir parçası dahil olmak üzere kayıt yeniden hakkına sahip değildir.

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden Kullanıcı'nın yanı sıra Hizmetlerin herhangi bir şartını, Web sitesi işleyişine ilişkin diğer kuralları, genel olarak ve kısmen de olsa Hizmetler'e erişimi durdurma veya geçici olarak askıya alma da dahil olmak üzere Kullanıcı’nın Kişisel hesabına erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

Hizmetlere erişiminin sona erdiği veya Bilgilerinin geçerliliğini yitiren Kullanıcı, CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nden özel izin almaksızın Sitedeki yeni hesabı (daha önce Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresini de içeren) yeniden oluşturma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Web siteye erişmek için başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanma hakkına sahip değildir.

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BİLGİLENDİRME

Kullanıcı, Edupro ve iş ortakları proje sahibi firmalar tarafından, projeleri ile ilgili her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya vb. içeriklerin telefon, sms, mms, e-posta gibi iletişim araçlarıyla tarafına tanıtımının yapılmasına muvafakat ettiğini, ayrıca bu gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

Tarafınızca paylaşılan veriler projedefırsat sitesi içerisinde bulunan projelere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına Edupro tarafından güvenli ortamlarda saklanır, işlenir ve ilgililerle paylaşılır.